般若波罗蜜多心经小楷:菩萨心经小楷,弘新小楷(137X34cm)

hokila 渲染工作室:

半堂-半堂书法:bō rě bō luó mì duō xīn jīng  

般 若 波 罗  蜜 多  心   经  

guān zì zài pú sà xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí , zhào jiàn wǔ  

观   自 在  菩 萨,行  深   般 若 波  罗 蜜  多  时,  照    见  五  

yùn jiē kōng dù yī qiē kǔ è shè lì zǐ sè bù yì kōng ,kōng bù  

蕴   皆  空,度 一  切 苦 厄。舍利 子,色不 异 空,   空   不  

yì sè sè jí shì kōng , kōng jí shì sè shòu xiǎng xíng shí yì fù rú  

异 色,色即  是  空,   空   即 是  色。受   想   行    识,亦复 如  

shì shè lì zǐ shì zhū fǎ kōng xiāng bù shēng bù miè bù gòu bù jìng  是。舍  利 子,是 诸  法 空     相,不  生   不  灭,不 垢 不  净,  

bù zēng bù jiǎn shì gù kōng zhōng wú sè wú shòu xiǎng xíng shí wú yǎn ěr  

不 增   不  减,是  故 空   中   无 色,无 受   想    行    识,无 眼 耳  

bí shé shēn yì wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ wú yǎn jiè nǎi zhì wú yì  鼻  舌 身   意,无色  声    香   味  触  法,无 眼  界,乃  至 无 意  

shí jiè wú wú míng yì wú wú míng jìn nǎi zhì wú lǎo sǐ yì wú  

识 界,无 无 明,亦  无 无 明   尽,乃   至 无 老 死,亦 无  

lǎo sǐ jìn wú kǔ jí miè dào wú zhì yì wú dé yǐ wú suǒ dé gù  

老  死 尽。无 苦 集 灭  道,无 智  亦 无 得,以无  所 得 故。  

pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài wú guà  

菩 提  萨 埵,依 般 若 波 罗 蜜 多  故,心 无 挂  碍。无 挂  

ài gù wú yǒu kǒng bù yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng jiū jìng niè pán sān  碍 故,无 有  恐  怖,远  离  颠  倒  梦    想, 究  竟   涅   盘。三  

shì zhū fó yī bō rě bō luó mì duō gù dé ā nuò duō luó sān miǎo sān  世  诸  佛,依 般若 波 罗 蜜  多  故,得 阿 耨 多 罗  三   藐  三  

pú tí gù zhī bō rě bō luó mì duō shì dà shén zhòu shì dà míng zhòu  菩 提。故 知 般 若 波  罗 蜜  多,是 大  神   咒,是   大  明   咒,  

shì wú shàng zhòu shì wú děng děng zhòu néng chú yī qiē kǔ zhēn shí bù xū  

是  无 上     咒,是   无 等   等   咒。能    除 一 切 苦,真   实  不 虚。  

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu jí shuō zhòu yuē  

故  说  般 若 波  罗 蜜  多  咒。即  说   咒  曰:  

jiē dì jiē dì bō luó jiē dì bō luó sēng jiē dì pú tí sà pó hē  

揭  谛  揭 谛,波 罗 揭  谛,波 罗 僧    揭 谛,菩 提萨 婆 诃。 观自在菩萨 观自在三字是双关语;其显意是指观世音;其密意是指在入定时要观——自在菩萨(即摩尼珠)在出出入入。摩尼珠是天目前出现的极亮光团,在它具足能量时,脑中一片光亮,显出观音像来。观(接受)、世音(宇宙信息)、自在(自然信息)。 观自在菩萨,"观"作"观照"、"审视"、"审察"等解。此处并非指用眼作观察,而是以心去"审视",以心去调动眼、耳、鼻、舌、身、意六根,取其妙用。"自",作"自己"讲;"在",即"存在"。"菩萨"是bodhisattva的音译。意为"觉有情"、"道众生",汉译又作"开士"、"大"、"觉士"等。有自觉觉他,导引众生开悟的意义。据大乘佛教,菩萨可以有在家与出家两种。菩萨有两种身,一为生死肉身,一为法性生身。三贤位之菩萨,若未证法性,仍有惑业,受三界生死分段身者为前者;证得无生法忍性,舍离三界生死肉身,得不生不死位。菩萨又有的称为"菩萨摩诃萨",直译为"大觉有情"、"大众生"。"摩诃",意为"大";"萨"为"萨埵"的略音。"萨埵",意为"有情"或"众生"。摩诃萨指有大心,能救度极多众生,使之得度脱生死的菩萨。 观自在菩萨,合起来说,就是能观照自心,不为世间或出世间的万物所动,心中常能住寂,又能慧天悯人,以大觉有情为己任,自己已经得到解脱无碍,并能使他人也得解脱无碍自在。观自在菩萨,又称作"观世音菩萨",梵文则为Avalokiteshvara。 行深般若波罗蜜多时 行深般若波罗蜜多时,"行",此处作"功行"解;"深",则释为有极深的修行功夫,已达到甚深境界。说到这种功夫,是一步一步由浅而深地达到的;先是初发心,行观照审察,这就要求自心常在,要扫除妄念,专住佛境,眼只见佛色;耳只闻佛声;身只对佛境,这样才能发见真心。但这也只是浅近功夫,进一步则要求在心得自然之后,又能在无意中作意念守持,不为外界所牵动。知道所谓心想,无非是妄想攀缘影子。无论是能知所知,都在根本上是不存在的,从其本性来说,它们既是空是假,又非空非假,是有是无,又非有非无。若能到此,可以说已经达到空境了,但犹未达到"空心";再进一步扫除妄情,观照现前的身心世界,一眼看透,一切意念也无非自心所现,浮光掠影,也如镜中像,如水中月,一切声响,如风之过树,一切境界,如云在空中,都是幻化不实的。不仅外面的世界如此,内心的妄情何尝不是如此呢?一切爱恨种子、习气烦恼也都是幻化不实的。于是起先要用意念来克服的心,现在就是不用心意守护也达到了空。一旦境也空,心也空,心境两忘,便升入了一个新的阶次。更进一步,连此境界也可以抛弃,便可以达到能空的心和所空的境都已经扬弃,这样的功夫达到纯熟而转深,再勇猛精进,便可以最终使一切人为的妄念消除,生出妙智妙慧,达于涅盘彼岸。"般若",为梵语Prajna音译,本义为"智慧"。但这智慧是指佛教的"妙智妙慧"。它是一切众生本心所具有的。有色能见,无色也能见;有声能闻,无声也能闻。它能产生一切善法。至于凡夫的"智慧",则由外物所引生,必须先有色与声,才会有能见和能闻。若无色与声,即不能见不能闻,它不能直接生出善法。因而人们说,凡夫的"智慧",在佛家看来,也就成了愚痴,成了妄想。"般若"如灯,能照亮一切,能达一切,度化佛所指斥的那种有漏的"分别慧"。 "处深般若波罗蜜多时",也即是得到妙观察智和无想慧的时候。 照见五蕴皆空 照见指入静反照,产生条件反射之所见。五蕴即色受想行识,亦称五根境。入静反照,照见五蕴净(空),清净本能,觅之了不可得,故曰照见五蕴皆空。 度一切苦厄 若不得五蕴空,依旧堕落生死界,再受轮回苦。入静反照,本身清静,自能度一切苦厄。 舍利子、色不异空、空不异色 “舍利子” 显意指释迦的大弟子之一的舍利弗;密意一为房舍,一为舍离,利是有利于,子是生命本质,真我,自我,大灵。四大五蕴之身如客店,生命体暂住其中,生命体离开房舍,有利于它走上回归之程而常存。 “色不异空” 以心观境,境上有空,见色便见空,心即是空。反观自己,是色,色即是空。观种种相,种种相即是空幻化。空身即法身,法身觉了无一物,本源自性天真佛。 “空不异色” 色与空异相而同源,凡夫视为两般而不见同源。诸佛菩萨行平等智,不生分别相,而凡人不能将二者归一,机见不同,有色有空堕落二边见。 色即是空、空即是色 “色即是空” 眼是色不能见,唯真空能见。手是色不能行拳,唯真空能行拳。意根有名无形,分为八万四千。见闻觉知总归六根。无眼能见,无手能行拳。神通妙用遍身互换。 “空即是色” 诸佛菩萨见十方世界,只是一空界,平等无二。三界众生则著相分别。见种种相,随声逐色,出胎入胎,不知不觉。圣贤不见有色有空,内外无分别,常自寂灭相,光明动耀周沙界。安知,色空二字俱不可得。即不可执着于色,亦不可执着于空,而落入二边见。亦无空,亦无色。 受想行识、亦复如是 “受想行识” 因有眼故便受其色,因有色故便受其想,因有想故便受其行,因有行故便受其识,因有识故便受六根,因有六根便有六尘,……故随声逐色,流浪生死,终无止境。若要生死断,轮回息,但从一根照破,令四大五蕴净尽,廓然无我,当下空寂,方可寻得空劫前自己。 “亦复如是” 全经文的上半至此。也是如此。 既无我故,万法皆无,总归于空,唤作万法归一,不落第二见。诸漏已尽,以归寂灭。求出三界,天地不能拘。身超法界外,自在更无忧,名曰舍利子。 舍利子、是诸法空相 “舍利子” 如前所解。 “是诸法空相” 一味谈空,只为众生。但一味谈空,又不能方便有情无情,故设立种种假名,引导众生皆归空寂。若信未及,但去坐,反照照见,五蕴实无所有,自然入空。既得入空,其法亦空,人法俱空,自然休歇。 不生不灭、不垢不净、不增不减 “不生不灭” 不生不灭,全谈理性,有生有灭,全谈实相。众生原本具足法身,虚空之体,亘古亘今,不生不灭,不变不移,无去无来,无旧无新,湛然常寂。时间有永恒性,不消失性。生命本质也具永恒性,不消失性。生灭者仅生命形体,而生命本质与时间一样,不生不灭。 “不垢不净” 指众生本源,其法身皆清净,无瑕无染,无污无垢,无浊无尘,如莲花,如水中月。佛面如满月,如千日放光明,佛面指生命本质,即大灵。行功时可见一轮满月,又明又亮,即摩尼珠,大灵的灵光。 “不增不减” 虚空之体不增不减,犹如不动。上乘之士信无疑,中下之士必生怪。生命灵体乃一冷光团,能量高时则亮,能量低时无光,随能量增高而增亮,最亮时如眼明珠,即摩尼珠。 是故空中、无色无受想行识 “是故空中” 空中清净本然。棒打虚空不痛,刀切虚空不断,火烧虚空不着,空其中也。 “无色无受想行识” 虚空之灵,色空不受色,声空不受声,行空不受行,识空不受识,一切假名皆无所受。 无眼耳鼻舌身意、无色声香味触法 “无眼耳鼻舌身意” 眼耳鼻舌身意面为六根,众生皆有六根,六根清净(无六根)则为法身。 “无色声香味触法” 色声香味触法为为“六尘”,皆从一根上起,但去一根,反照从何而起?若识起处,则知根本生,反照根本生(法身),非我之身。既无身,顿然清静,观身无身,观色无色,观法无法,总归空寂。 无眼界、乃至无意识界 因有眼界而连累十八界,是诸恶业。但去眼根,反究虚假。六根败坏,总无真实。静观四大,都无实义。唯虚空之体是长劫不坏之身。有眼乃有意识,无眼则无意识。 无无明、亦无无明尽 “无无明” 一切众生皆有无明,一切劫难皆从无明始。修行从断根始,根不断,无明不灭,定无成。 “亦无无明尽” 有身则有无明,有无明则有三毒(贪嗔痴)。若能转三毒为三德(舍善慧),转六根为六神通,则是转凡成圣。 乃至无老死、亦无老死尽 “乃至无老死” 既得无明尽,便无老死,诸佛修行到无身,既无身,便无老死。 “亦无老死尽” 如剥芭蕉,去一重又一重,直到去尽,无下手处,即是反本还原,得五蕴空(见前),如未生。 无苦集灭道 苦集灭道又称佛门四谛,属佛门小乘主修内容,释佛在世时,主要传授此四谛修法,身边弟子修此法成功率极高,皆成罗汉身,出三界。但修至一定程度时,不肯再管人世之事,故称四谛法为小乘,只渡己,不渡人,大乘法则渡己又渡人。 无智亦无得 修炼至此,反照自身,无智慧,无得失,无人亦无佛,非心,非物,非佛。 以无所得故、菩提萨埵 “以无所得故” 修炼至此,已入无的境界,一无所得,无得无失。 “菩提萨埵” 了得人空曰菩提,了得法空曰萨埵。 依般若波罗蜜多故、心无罣碍 “依般若波罗密多故” 般若波罗密多六个字在前面已作讲解。古人云,千日学慧,不如一日学般若。般若通透,大光明藏,有六神通应现种种相,引导群棕同达彼岸。三界唯心,万法唯识,体用双行,浑融归一。动静言谈,句句平等,一体同观,名曰密多。(反照前文) “心无挂碍” 悟得真空妙理,无挂无碍。心同虚空界,无是无非。外清净,内清净,内外空,未有天地先有空。视之不见,听之不闻,此心即宙心,故无挂碍。 无罣碍、故无有恐怖 “无挂碍”“故” 无挂碍即清静之体,无去无来,无变无异。故乃圆满之极、不可说,说亦不得,曰故。 “无有恐怖” 悟得性空,东西不辨,南北不分,不受明暗之拘,无挂碍,有何恐怖。 远离颠倒梦想 根除贪爱二字,爱是根本,爱不除则贪不断。颠倒梦想即被贪爱幻境所惑,为欲所惑,圣者远离贪爱,绝思绝虑,故可无惑。 究竟涅盘、三世诸佛 “究竟涅盘” 究是打坐入静,反究此身,本无四大,只一冷光团,众生妄认四大,不能解脱。竟乃尽也,究尽之义。全身放下,知见无见,咫尺之间,不睹师颜,故曰涅盘。 “三世诸佛” 过去、现在、未来,三世三千佛,更有穷劫佛,数量不可穷,不可说,全部放下,不去管他,但去静坐,坐定再观过去现在未来,皆同一体,于此顿悟,三世自空。 依般若波罗蜜多故、得阿耨多罗三藐三菩提 “依般若波罗密多故” 依照此句修行圆满,成正觉。离此修行,虽经多劫,守勤苦,也可成道,均属小乘。有为之法须精进,依照般若波罗密多而达圆满(故字为圆满之义),为修行之最高位。 “得阿耨多罗三藐三菩提” 梵语:阿言无;耨多罗言上;三藐言正;三菩提言真。即无上正真四字。一切佛、菩萨从初发心求此四字,尽得圣果。众生依此四字修行,亦能顿悟。 故知般若波罗蜜多、是大神咒 “故知般若波罗密多” 过去诸佛,为渡众生,求百种方便,泥龛塑像,黄卷赤轴,说因说果,天堂地狱,诸佛菩萨位次,三贤十圣等,全是假托,权宜之说。修行者一旦省悟,自见本性,哪有什么天堂地狱?哪有三世诸佛,全是假名。这才真起码是用大般若波罗密多(无上正真)法去修行。 “是大神咒” 神咒是修炼出来的,非靠传授而得,即如运水搬柴,亦是自身修炼。得此有大神通。 是大明咒 此咒照天照地,光明盖天,过于日月,故称大明咒。 是无上咒 此咒是众咒之王,万法不出此咒,故称无上咒。 是无等等咒 此咒无边际,不可比,不可说,靠修炼而悟,故称无等等咒。 能除一切苦 众生难渡,五欲难除,是一切苦的根源。若贪此咒,见性成佛,一去不回头,故能除一切苦。 真实不虚 此咒不异语,不诳言,证实相。有相之相,皆是虚妄,无相之相用语真实之相,故曰真实不虚。真实不虚有两层含义: 1、 人的生命是永恒的。因生命本质是生命的光音色能量体,与时间一样都是无始无终的,这是真实不虚的。 2、 生命虽然是永恒的,但生命的载体(肉体)是暂时的,不可能永远保持其形体所占有的空间。所谓金刚不坏之身不是指肉体,而是指生命的本质(交音色能量体)。 故说般若波罗密多咒 此句是对全文的总结,有同归一心之义,若人专心受持,悟此神咒,功行圆满。常持此咒,鬼神远离,诸天寂听,恒常欢喜。 即说咒曰 (念咒) 重举四揭谛,维护持经人不离其侧。四揭谛顺念,世间一切所求无不果遂。 揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提萨婆诃 “揭谛揭谛” 过去所作一切善恶,幻化五蕴,荡然净尽,尘劳妄念,一时顿除。揭谛者人空;又揭谛者法空,人法俱空,二空全忘,故曰揭谛揭谛。 “波罗揭谛” 到空无所空,生死永断,同到彼岸,永不受生。波罗为彼岸,揭谛为空,空同彼岸,彼岸同空。故曰波罗揭谛。 “波罗僧揭谛” 与空同达彼岸,与僧同到彼岸,彼岸为空。 “菩提萨婆诃” 梵语菩提为初,萨婆诃为末。初发菩提心,坚持修行,永无退转,终达彼岸。菩提萨婆诃者,善始(菩提)善终(萨婆诃)也。

评论(1)
热度(85)
 1. 三郎半堂-半堂书法 转载了此文字
 2. 我是人间惆怅客半堂-半堂书法 转载了此文字
 3. 夕拾夕拾 转载了此文字  到 ssswww
 4. 夕拾文艺那点事 转载了此文字
 5. 如我文艺那点事 转载了此文字
 6. 旅人Hokila Design 转载了此文字
 7. 文艺那点事Hokila Design 转载了此文字
 8. 心安为福半堂-半堂书法 转载了此文字
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 文艺那点事 | Powered by LOFTER